Разнообразният генетичен произход на елинската армия от класическия период13 мин. време за четене

Детайл от вазата от Чиги, изобразяваща хоплити в бой (Национален етруски музей, Рим). Изображение: Wikimedia Commons

Оригинална публикация – The diverse genetic origins of a Classical period Greek army

Laurie J. ReitsemaAlissa MittnikBritney Kyle and David Reich. Edited by Michael Galaty, University of Michigan-Ann Arbor, Ann Arbor, MI; received March 25, 2022; accepted August 16, 2022 by Editorial Board Member Elsa M. Redmond, October 3, 2022, 119 (41) e2205272119, https://doi.org/10.1073/pnas.2205272119

Значение

Чрез изучаване на геномни данни от 54 индивида от Сицилия от VIII до V в. придобиваме представа за състава на класическите елински армии (около V в. пр.Хр.) и населението на елинска колония. Присъствието на наемници в елинските армии, воюващи в Средиземноморието, още от 480 г. пр.Хр. и с произход чак от Северна Европа и Кавказ, отсъства от историческите текстове и поради това досега е недооценено в античната класическа наука. Нашето интердисциплинарно изследване едновременно подчертава стойността на интегрирането на генетичните изследвания в допълнение към археологическите и историческите изследвания и подчертава значението на военните действия за улесняване на човешката мобилност, културните контакти и сътрудничеството в континентален мащаб в Средиземноморието през класическия период.

Резюме

Търговията и колонизацията предизвикват безпрецедентно нарастване на човешката мобилност в Средиземноморието през първото хилядолетие преди Христа. Често възприемани като разделителна сила, войните всъщност са друг катализатор на културните контакти.

Ние даваме представа за демографската динамика на древните войни, като съобщаваме данни за целия геном на войници от V в., които са се сражавали за армията на елинската сицилианска колония Химера, заедно с представители на цивилното население, близките местни селища и 96 съвременни лица от Италия и Гърция. За разлика от останалата част от извадката, много от войниците имат родов произход от Северна Европа, степта и Кавказ. Интегрирайки генетични, археологически, изотопни и исторически данни, тези резултати илюстрират значителната роля, която наемниците са играли в древногръцките армии, и подчертават как участието във войната е допринесло за мобилността на хората в континентален мащаб в класическия свят.


Класическият средиземноморски свят се характеризира с взаимодействия на дълги разстояния, които се осъществяват не само чрез търговия и колонизация, но и чрез политически и военни сблъсъци, често предизвикани от необходимостта да се защитят новосъздадените селища и търговските пътища, възникнали в резултат на експанзионистичните стратегии на елини, финикийци и други етноси. Насилствените конфликти са обща тема на древните писмени свидетелства и за да се разберат по-добре тези древни общества, е важно да се проверят алтернативни хипотези за ролята на военната дейност във взаимодействията между населението им.

Съществуват обширни археологически доказателства за връзките между праисторическа Сицилия и Източното Средиземноморие, документирани чрез обмен на материална култура, започващ поне от ранната бронзова епоха. Този ранен контакт е отразен и в геномните данни, показващи появата на компонент на родословие, свързан с Иран, от средата на второто хилядолетие пр.Хр. нататък – вид родословие, което до този период на Средиземноморието е било откривано само в региони по-далеч на изток.

Установяването на финикийски търговски пунктове по западните брегове на Сицилия, населени преди това изцяло с местни етнически групи от желязната епоха, започва през девети век пр.Хр. и е последвано от системна колонизация от елини през осми век пр.Хр., според археологическите и текстовите доказателства.

Въпреки че публикуваните древни ДНК данни от елинския свят са все още оскъдни, налице са данни от хора от късната бронзова епоха (ПБЕ), живели в Егейско море, понякога наричани „микенци“, които съответстват на това, че са основното изходно население за днешните хора в Гърция. Жителите на елинската колония Емпурис в Иберия, живели през V в. пр.Хр, имат ясни генетични връзки с егейското население от ЛБА, както и с местните жители, което е принос към населението на острова от хора с този егейски генетичен подпис от ЛБА. Освен това обаче съществуват малко генетични данни за оценка на разнообразието на елинските колонии, въпреки обширните археологически доказателства за разнообразна идентичност в елинските селища в цялото Средиземноморие и особено в Сицилия.

Химера е колония, основана от йонийски и дорийски елини около 648 г. пр.Хр. (фиг. 1). Химера вероятно е била населявана и от местни сицилианци, пуникийци и етруски, тъй като взаимодействието между тези групи е добре документирано в елински селища, като Селинунте (28). Химера е най-западното елинско селище в Северна Сицилия (както Селинунте на юг) и е в съседство с близките местни сицилиански и пунически селища. Древните автори описват две битки, водени в Химера през 480 г. пр.Хр. и 409 г. пр.Хр. между елини и картагенци, и се смята, че масовите гробове с възрастни мъже, открити в западния некропол на Химера, съдържат войници, загинали в двете битки.

Според писмените източници Химера печели битката от 480 г. пр.Хр. благодарение на помощните сили, изпратени от елинските ѝ съюзници в Сиракуза и Агридженто (Diod. 11.20-25), но губи битката от 409 г. пр.Хр., когато химерите се сражават без помощ (Diod. 13.60-62; Xen. Hel. 1.1.37) . След загубата си през 409 г. пр.Хр. Химера е разрушен и престава да функционира като самостоятелен град-държава (полис).

Фигура 1. Местоположение на изследвания район. (А) Карти, показващи местоположението на Сицилия в Средиземно море и археологическите обекти на елински, пунически и местни селища през VI в. пр.Хр., включително тези от настоящото изследване (Химера, Монте Фалконе, Полицело). Регионите на влияние на три местни групи са отбелязани в курсив. (Б) Схема на археологическия обект Химера, показваща разположението на масовите гробове в западния некропол (източният некропол е извън зоната на картата).
Фигура 1. Местоположение на изследвания район. (А) Карти, показващи местоположението на Сицилия в Средиземно море и археологическите обекти на елински, пунически и местни селища през VI в. пр.Хр., включително тези от настоящото изследване (Химера, Монте Фалконе, Полицело). Регионите на влияние на три местни групи са отбелязани в курсив. (Б) Схема на археологическия обект Химера, показваща разположението на масовите гробове в западния некропол (източният некропол е извън зоната на картата).

Архаичните и класическите елински армии често се разбират като съставени предимно от хоплити – самофинансиращи се елински граждани-войници, които носят тежки доспехи, за да защитават своите полеи и съюзнически селища (36-38). Ролята на наемниците в елинските армии често е омаловажавана от древните историци, като наемниците често са представяни като по-нисши от героичните елински хоплити. Наемането на наемници в елинския свят обикновено ставало чрез отношения между аристократични фамилии, които установявали международен обмен на стоки, услуги и военна помощ при необходимост.

През класическия период в континентална Елада тези връзки са подчинени най-вече на международните отношения между по-големите полеи, освен в периоди на политически размирици, като например възхода на атинските наемници през IV в. Наемниците са били наемани и като телохранители на тираните както в континентална Елада, така и в Сицилия. Докато ролята на наемниците в елинските армии не е толкова ясна, пуническите армии, като тази на Картаген, често са използвали наемнически армии, а елинските тирани на Сицилия вероятно са правили същото.

Неотдавна данните за стронциеви и кислородни изотопи от масовите гробове потвърдиха историческите сведения, като разкриха голям брой неместен произход в масовите гробове, свързани с 480 г. пр. Хр., и предимно местни лица в масовите гробове, свързани с 409 г. пр. Хр.. Важно е да се отбележи, че изотопните доказателства показват, че много от неместните войници от 480 г. пр.Хр. произхождат от по-далечни райони от Сицилия, което контрастира с древните историци, които пишат само за елински съюзници от други части на Сицилия (Diod. 11.20-25; Hdt. 7.165-7) , и подчертава възможността за по-голяма роля на наемниците в елинските армии, отколкото обикновено се оценява.

Докато изотопните анализи предоставят информация за това дали хората са пътували по време на живота си, генетичните данни предоставят допълнителни доказателства, като разкриват вероятния географски произход на предците на хората. Тук анализираме геномни данни от 33 индивида, свързани с битките при Химера и от цивилното население на Химера, както и 21 индивида от две близки селища, свързани с местната култура Сикани в Сицилия, за да предоставим информация за генетичния произход на жителите на Сицилия през първото хилядолетие пр.Хр. и да осигурим допълнителни данни за оценка на ролята на древните конфликти във взаимодействията между населението в древното Средиземноморие.

Резултати

Генерирахме дву- и едноверижни библиотеки за секвениране от следващо поколение (45, 46) както при частично третиране с урацил-ДНК гликозилаза (UDG), така и без такова третиране за две проби и ги обогатихме за ∼1,2 милиона еднонуклеотидни полиморфизми (SNP). Филтрирайки по стандартните критерии за качество и използвайки гранична стойност от поне 10 000 покрити SNP, запазваме набор от данни за 16 лица, погребани в масови гробове, свързани с битката от 480 г. пр.Хр., 5, свързани с битката от 409 г. пр.Хр., 11, причислени към цивилното население, погребано в Западния некропол на Химера, и 1, причислено към цивилното население, погребано в Източния некропол.

Всички войници са генетично определени като мъже, докато седем цивилни индивида са генетично определени като мъже, а останалите пет – като жени. Анализирани са общо 19 индивида от обекта от желязната епоха Polizzello (девети и осми век пр. Хр.) и 2 от обекта Monte Falcone в Baucina (шести до пети век пр. Хр.), които представляват както мъже, така и жени.

Една двойка роднини от втора степен беше открита в Polizzello (SI Appendix, Fig. S8). Като цяло, средното покритие на пробите от новия набор от данни варира от 0,011- до 4,298 пъти на целевите SNP върху автозомите с обхванати между 11 393 и 905 741 SNP. Точковите оценки на ядреното замърсяване на Х хромозомата, което може да се оцени за мъжете, варират от 0 до 1,6 %. За да контекстуализираме новооткритите древни индивиди, генерирахме също така нови данни за генотипиране на 96 съвременни италиански, елински и критски индивиди върху набор от SNP на Affymetrix Human Origins (HO).

Изчислихме главните компоненти (PC) върху новогенерираните данни от HO, заедно с 985 публикувани преди това съвременни индивиди от 64 различни западноевразийски и северноафрикански популации (49), и проектирахме новите и публикуваните древни индивиди (набори от данни S3 и S4) върху първите два PCs (фиг. 2А). Както бе съобщено по-рано, съвременните западноевразийци образуват два паралелни клина, разделени на първия PC, който разграничава европейските популации от популациите от Близкия изток и Кавказ, докато вторият PC отразява приблизително географското разпределение на популациите в посока север-юг.

Съвременните егейски и балкански популации заемат пространството между двете паралелни линии, като образуват генетичен и географски мост. Изпълнихме неконтролирана ADMIXTURE върху световен набор от 1900 съвременни индивида и 2453 древни индивида, включително новооткритите ни данни за 2-15 клъстера k и показваме резултатите за k = 6, най-ниското k за разграничаване на генетичните клъстери, свързани с трите ключови компонента на родословието за европейците, т.е. западни ловци-събирачи (ЗЛС), ранни европейски земеделци (РЕЗ) и кавказки ловци-събирачи (КЛС) (фиг. 2Б).

Наблюдаваме разделяне на повечето от индивидите в отделни клъстери в PC пространството, които остават стабилни, като се имат предвид елипсите на 95% CI на извадките с ниско покритие и при конструиране на PC върху световен и евразийски набор от съвременни индивиди и които корелират с дела на различните компоненти в ADMIXTURE анализа. Потвърждаваме тези генетични клъстери с двойки qpWave анализи, групираме индивидите според техния генетичен клъстер и хронологичен и археологически контекст и извършваме последващо моделиране на произхода по групи и по индивиди.

Фигура 2.Резултати от PCA и ADMIXTURE за лица от Сицилия и съответните древни проби от литературата. (А) Древни данни за индивиди с данни при повече от 10 000 HO SNPs, проектирани върху първите два PC, конструирани с 1 081 съвременни западноевразийски и северноафрикански индивиди, представени с малки сиви кръгове (SI Приложение, Фиг. S8 включва етикети на популациите). Цветът и символът показват съответно географския произход и културната принадлежност на древните проби. Окръглените символи показват индивиди със стронциеви изотопни сигнатури, несъвместими с произход от Сицилия. Символите без черен контур означават проби, обхванати на по-малко от 50 000 1240К SNP. (Б) Резултати от ненаблюдаваната ADMIXTURE, показващи k = 6 за новите сицилиански данни и избрани древни проби. Пробите, обхванати от по-малко от 50 000 1240K SNPs, са показани с по-ниска непрозрачност. Пълните резултати са показани в SI Приложение, фиг. S1.
Фигура 2.Резултати от PCA и ADMIXTURE за лица от Сицилия и съответните древни проби от литературата. (А) Древни данни за индивиди с данни при повече от 10 000 HO SNPs, проектирани върху първите два PC, конструирани с 1 081 съвременни западноевразийски и северноафрикански индивиди, представени с малки сиви кръгове (SI Приложение, Фиг. S8 включва етикети на популациите). Цветът и символът показват съответно географския произход и културната принадлежност на древните проби. Окръглените символи показват индивиди със стронциеви изотопни сигнатури, несъвместими с произход от Сицилия. Символите без черен контур означават проби, обхванати на по-малко от 50 000 1240К SNP. (Б) Резултати от ненаблюдаваната ADMIXTURE, показващи k = 6 за новите сицилиански данни и избрани древни проби. Пробите, обхванати от по-малко от 50 000 1240K SNPs, са показани с по-ниска непрозрачност. Пълните резултати са показани в SI Приложение, фиг. S1.

Тези констатации предполагат възможността, че за разлика от генетично хомогенните лица, включени в извадката, които са загинали в битка през 409 г. пр.Хр., войниците от 480 г. пр.Хр. са имали по-разнообразен произход. Това подкрепя тълкуването, че елинската армия през 480 г. пр.Хр. е включвала наемници или платени войници, които са били с елински и друг културен произход.

Както елинските колонии, така и други полиси наемат наемници, за да подкрепят хоплитските армии, основани на граждани (Thuc. 1.60: Използване на наемници от елините; Hdt. 7.165: Разнородна армия, предвождана от картагенеца Хамилкар; Hdt. 8.26: Помощ за Персия; Hdt.2.152.4-5: Помощ за Египет). Добре документирано е, че пуническите армии, като тази на Картаген, често използват наемнически войски, а вероятно и елинските тирани на Сицилия са правили същото.

Въпреки че древните историци не споменават изрично за наемници, сражаващи се за Химера през 480 г. пр.Хр., те споменават, че сиракузкият тиран Гелон е събрал голям брой чуждестранни наемници, за да попълни армията си (Diod. 11.72); вероятно те биха били сред помощните сили, изпратени да защитават Химера. Сицилия била особено привлекателна дестинация за наемниците, тъй като много елински полиси в Сицилия били управлявани от тирани, способни да извличат богатството, необходимо за финансирането на армиите от наемници, и обикновено имали нужда от телохранители, за да поддържат контрола си. Някои наемници са били набирани от области, известни с определени умения, като стрелци от Скития и пелтасти от Тракия.

Следователно войниците от 480 г. пр.Хр., чието генетично разнообразие надхвърля това на гражданската проба в Химера, вероятно не отразяват набор изключително от химерския полис, а комбинацията от генетични и изотопни данни предполага, че те са родени и израснали дори по-далеч от самата Сицилия. За разлика от това изотопните сигнатури, които в по-голямата си част съответстват на местен произход и генетичното сходство на възрастните мъжки индивиди, погребани в масовите гробове, свързани с битката от 409 г. пр.Хр., потвърждават историческите сведения и предполагат, че бойната сила е била съставена от цивилното население на Химера, без помощ от наемници или съюзници.

Историческите свидетелства твърдят, че първоначално сиракузките елини са изпратени в помощ на Химера през 409 г. пр.Хр., но в крайна сметка се връщат обратно, за да защитят Сиракуза, оставяйки Химера да се справя сама, разчитайки на собствените си граждани (Diod. 13.59-61). Тъй като обаче разполагаме с генетични данни само за петима от войниците от битката през 409 г. пр.Хр., ще са необходими допълнителни данни, за да се потвърди дали липсата на лица с неегейски генетичен произход е статистически значима.


Целият текст на проучването, включително и бележките и допълнителните материали, е достъпен на английски език в сайта на PNAS.

Сподели
Георги Драганов
Георги Драганов

Георги Драганов е създател и редактор на сайта "Война и мир". Завършил НГДЕК "Константин Кирил Философ" и Международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има опит като учител и журналист, в момента работи като проектен мениджър.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *