Важното в резолюцията на Европейския парламент по доклада за РС Македония

Време за четене: 6 минути

Снимка: Antoine Schibler, Unsplash

На 19 май Европейският парламент гласува резолюция* по доклада за напредъка на Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. Интересното за нас е в следните точки:

точка „Ж“ от Преамбюла – „като има предвид, че злоупотребата с процеса на присъединяване за уреждането на културни и исторически спорове създава опасен прецедент за бъдещите процеси на присъединяване и застрашава доверието, въздействието и преобразяващата сила на Съюза“;

2 – „насърчава България и Северна Македония да разрешат своя културно-исторически спор отделно от процеса на присъединяване на Северна Македония и незабавно да позволят организирането на първата междуправителствена конференция, тъй като Северна Македония е изпълнила всички официални критерии“;

5 – „призовава България и Северна Македония бързо да постигнат споразумение, с което да се разрешат двустранните въпроси, с цел да се предотвратят по-нататъшни забавяния и пречки пред напредъка по присъединяването“;

12 – „приветства междупартийната подкрепа при приемането на законодателство за предотвратяването на и защитата от дискриминация“;

19 – „приветства създаването на Комисията за предотвратяване на и защита от дискриминация, както и нейната настояща работа; настоятелно призовава правителството да отпусне необходимите ресурси, за да може тази комисия да функционира пълноценно“;

28 – „припомня, че е важно да се защитават правата на всички общности и да се противодейства ефективно на всички случаи на дискриминация; насърчава правителството да гарантира еднаква конституционна защита на правата на всички етнически общности, когато е целесъобразно чрез законодателни изменения, и да защитава и популяризира тяхното културно наследство, езици и традиции чрез равен, приобщаващ и недискриминационен достъп до образование и медии“;

31 – „призовава за допълнителни подобрения по отношение на упражняването на правата на хората, принадлежащи към малцинства, включително на

самоопределение. Подчертава значението на актуализирането и приемането на законодателство в областта на образованието, което премахва дискриминационното и заклеймяващото съдържание и е хармонизирано със Закона за предотвратяване на и защита от дискриминация“;

33 – „настоятелно приканва съответните органи проактивно да предотвратяват и системно да подлагат на наказателно преследване всички случаи на изказвания, проповядващи вражда и омраза, на престъпления от омраза и на сплашване, да разследват щателно свързаните с такива случаи нападения и да гарантират безопасността и сигурността на лицата, срещу които те са насочени, като например журналисти, лица, принадлежащи към малцинства, и други уязвими групи; отново призовава съответните органи да подобрят институционалния капацитет за предотвратяване на и борба с изказванията, проповядващи вражда и омраза, престъпленията от омраза и дискриминацията на каквото и да е основание, в съответствие с международните стандарти“;

34 – „настоятелно приканва всички политически участници да сложат край на и да осъдят изказванията, проповядващи вражда и омраза, кампаниите за оклеветяване и тормоза на независими организации на гражданското общество, и призовава компетентните органи да прилагат подход на нулева толерантност към сплашването, заплахите и актовете на насилие срещу журналисти и защитници на правата на човека и да гарантират, че извършителите са изправени пред съда“;

37 – „приветства продължаващите усилия на органите на България и Северна Македония за изграждане на отношения на уважение, основани на взаимно доверие, сближаване и по-тесни контакти между хората; решително осъжда подстрекателската реторика и настоятелно призовава за засилване на взаимните усилия за предотвратяване и наказателно преследване на всички случаи на изказвания, подбуждащи към вражда и омраза, и престъпления от омраза, основани на национален или етнически произход“;

39 – „припомня необходимостта от отваряне на архивите на Югославската тайна служба (UDBA) и на Тайната служба на Югославската народна армия (KOS)“;

66 – „настоятелно приканва страната да увеличи усилията си за регионалната свързаност; отново изтъква значението на бързото приключване на големи регионални инфраструктурни проекти, включително железопътни и магистрални коридори VIII и Х, газопроводните връзки с България;

75 – „насърчава България и Северна Македония да намерят взаимно приемливо решение на нерешените двустранни въпроси“, „насърчава партньорите…да разрешат нерешените двустранни въпроси, съдържащи се в „мерките „4 + 1“, за да бъдат приложени и разгледани в достатъчна степен по време на процеса на интеграция в ЕС“;

76 – „призовава за историческо помирение въз основа на определената обща история, както е предвидено в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество“;

79 – „призовава отново всички регионални политически лидери да създадат регионалната комисия за установяване на фактите относно всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия“;

80 – „настоятелно призовава за възобновяване на работата по учебниците по история за училищата в Северна Македония; подчертава, че текстовете следва да отразяват тълкуването на исторически факти и цифри от общата история на двата народа въз основа на автентични исторически документи/източници; счита, че това е основата, върху която двете държави следва да изградят своите отношения, и че отношенията между бъдещите поколения на РСМ и България ще бъдат отражение на образователните процеси в двете държави“; 

81 – „осъжда всеки опит за замяна на исторически паметници и/или артефакти, включително унищожаването на автентично културно наследство, както и всякакви опити за пренаписване на историята; подчертава, че подобни инциденти пораждат сериозни опасения, включително в контекста на липсата на изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.“.

Какви изводи можем да направим от включените в доклада препоръки и становища на ЕК?

Да започнем с това, че докладът не е обвързващ, но изразява консолидираното мнение на ЕС по въпросите за напредъка на РСМ и е база за по-нататъшни разговори, дискусии и дипломатически натиск. След внимателен преглед на съдържанието на посочените по-горе точки, като успех на българската страна можем да отбележим включването на текстове със следните позиции, изразени от ЕП:

1. Най-важната препоръка е двустранните спорове да бъдат решени отделно от преговорния процес, което автоматично означава ПРЕДИ неговото започване, защото страната ни няма да даде зелена светлина, ако не бъдат решени спорните въпроси, или ако не получи гаранции за тяхното решаване чрез включването им в преговорната рамка. Както и преди сме посочвали, последното е неосъществимо на този етап, затова и единственото възможно решение е проблемите да бъдат преодоляни преди започването на преговорния процес. Съответно, ЕП призовава за по-бързото им двустранно решаване, но нищо повече.

2. ЕП призовава за спазване на човешките права на всички граждани на РСМ и законодателно ограничаване на дискриминацията, като специално е подчертан аспекта със защита на правата на всички етнически общности, включително на правото им на самоопределение, култура, изучаване на майчин език и др.

3. ЕП апелира за изпълнение на пакета с български искания „4+1“ и специално призовава за историческо помирение въз основа на определената обща история.

4. ЕП апелира за законодателни и практически мерки за ограничаване на говора на омраза, включително от страна на политици и медии, както и за подлагане на наказателно преследване на всички случаи на изказвания, проповядващи вражда и омраза, както и на заплахите и актовете на насилие. Специално внимание е отделено на осъждането на случаите на изказвания, подбуждащи към вражда и омраза по отношение на България.

5. ЕП настоятелно призовава за промяната на учебниците по история, в които да се впише историческата истина на базата на автентичните документи, както и да бъде спряно фалшифицирането на историята и рушенето на културно-историческото наследство.

6. ЕП напомня на властта в РСМ нуждата от отварянето на досиетата на бившите югославски тайни служби и призовава за създаването на международна комисия за установяване на престъпленията на бившия комунистически режим.

7. ЕП напомня на властта в РСМ нуждата от действия за реализирането на коридор №8 и друга инфраструктурна свързаност с България.

Като успех на македонската страна можем да отбележим следното:

1. Липсват препоръки за защита на правата конкретно на българите, докато има специални точки за правата на ромите, жените, хомосексуалните и др.
2. Включена е забележка към България да не злоупотребява с процеса на присъединяване за уреждането на културни и исторически спорове.
3. ЕП апелира за бързото решаване на друстранните въпроси.

В обобщение можем да заключим, че интересите на България са включени в почти пълна степен чрез поредица от конкретни препоръки в доклада на ЕП. Това показва, че все пак българската позиция не само е била чута, но и разбрана от нашите европийски партньори – противно на уверенията на македонистите от двете страни на границата, че страната ни била останала „сама срещу всички в ЕС“ със своите неразбираеми, „ретроградни“ искания.

Макар да няма обвързващо действие, резолюцията по доклада за напредъка на Северна Македония е един ясен документ, в който много точно са отразени актуалните позиции на държавите-членки на ЕС по всички въпроси, касаещи процесите на демократизация на страната-кандидат и степента на извършените от нея реформи. Част от тези писмено потвърдени позиции са в ярък контраст с изказванията на отделни европейски политици, които щедро дават „обещания“ на РСМ за скорошно започване на преговорен процес и твърдят, че „РСМ е изпълнила всички изисквания“ и изповядва „европейските ценности“, а България има „неоснователни претенции“ и трябва да бъде „натискана“ да се откаже от тях.

Видно е, че въпреки положените усилия за осигуряване на свое европейско лоби, на Скопие рано или късно ще му се наложи да изпълни не само формалните критерии за членство в ЕС, но и гореизложените препоръки за привеждане на своите законодателството, правен ред, медийна среда, политическо говорене, социални условия, граждански права, образователна система и междусъседски отношения в съответствие с истинските европейски норми. Както и да изпълнява стриктно духа и алинеите на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

Време е македонските политици да проявят нужната смелост и да направят решителната крачка, за да скъсат с идеологическите окови на недалечното сърбокомунистическо минало и да осигурят на своята страна така мечтаното европейско бъдеще. Друг начин няма и това неминуемо ще се случи в даден момент, но времето на човешките животи е безценно и не трябва да бъде залагано на карта заради геополитически зависимости и страх от истината. Защото както добре знаем, само истината може да ни направи свободни.

Сподели
Методий Иванов
Методий Иванов

Методий Иванов е потомък на македонски българи. Завършил Международни икономически отношения в УНСС, магистратура по Бизнес Мениджмънт от Университета в Нант и магистратура по Управление на предприятията от Френски Институт по Управление и Администрация, София. Има опит в областта на маркетинговите комуникации в големи международни корпорации от банковия сектор и автомобилния бранш. В момента развива собствен бизнес в културния сектор.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *